อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 163 134 82.21
อำเภอ02 25 16 64.00
อำเภอ03 41 17 41.46
อำเภอ04 59 1 1.69
อำเภอ05 23 23 100.00
อำเภอ06 112 98 87.50
อำเภอ07 16 14 87.50
อำเภอ08 32 17 53.13
อำเภอ09 52 52 100.00
อำเภอ10 27 26 96.30
อำเภอ11 19 3 15.79
อำเภอ12 37 37 100.00
อำเภอ13 8 3 37.50
รวม 614 441 71.82
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 117 22 24 163 90 20 24 134 82.21%
02_แกดำ 19 2 4 25 11 1 4 16 64.00%
03_โกสุมพิสัย 28 10 3 41 10 5 2 17 41.46%
04_กันทรวิชัย 50 5 4 59 0 0 1 1 1.69%
05_เชียงยืน 15 8 0 23 15 8 0 23 100.00%
06_บรบือ 95 12 5 112 83 10 5 98 87.50%
07_นาเชือก 11 3 2 16 10 2 2 14 87.50%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 16 12 4 32 8 5 4 17 53.13%
09_วาปีปทุม 36 10 6 52 36 10 6 52 100.00%
10_นาดูน 14 12 1 27 13 12 1 26 96.30%
11_ยางสีสุราช 12 4 3 19 3 0 0 3 15.79%
12_กุดรัง 27 6 4 37 27 6 4 37 100.00%
13_ชื่นชม 8 0 0 8 3 0 0 3 37.50%
รวม 448 106 60 614 309 79 53 441 71.82 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก345
2ตา90
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)81
4วัณโรค47
5Palliative Care22
6มะเร็ง12
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)11
8อื่นๆ9
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
10กระดูกและข้อ7

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 11:51:14