อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 165 131 79.39
อำเภอ02 25 16 64.00
อำเภอ03 41 17 41.46
อำเภอ04 59 1 1.69
อำเภอ05 23 23 100.00
อำเภอ06 112 95 84.82
อำเภอ07 16 14 87.50
อำเภอ08 32 16 50.00
อำเภอ09 52 52 100.00
อำเภอ10 27 25 92.59
อำเภอ11 19 3 15.79
อำเภอ12 37 37 100.00
อำเภอ13 8 2 25.00
รวม 616 432 70.13
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 117 24 24 165 86 21 24 131 79.39%
02_แกดำ 19 2 4 25 11 1 4 16 64.00%
03_โกสุมพิสัย 28 10 3 41 10 5 2 17 41.46%
04_กันทรวิชัย 50 5 4 59 0 0 1 1 1.69%
05_เชียงยืน 15 8 0 23 15 8 0 23 100.00%
06_บรบือ 95 12 5 112 80 10 5 95 84.82%
07_นาเชือก 11 3 2 16 10 2 2 14 87.50%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 16 12 4 32 7 5 4 16 50.00%
09_วาปีปทุม 36 10 6 52 36 10 6 52 100.00%
10_นาดูน 14 12 1 27 13 11 1 25 92.59%
11_ยางสีสุราช 12 4 3 19 3 0 0 3 15.79%
12_กุดรัง 27 6 4 37 27 6 4 37 100.00%
13_ชื่นชม 8 0 0 8 2 0 0 2 25.00%
รวม 448 108 60 616 300 79 53 432 70.13 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก346
2ตา90
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)82
4วัณโรค47
5Palliative Care22
6มะเร็ง12
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)11
8อื่นๆ9
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
10กระดูกและข้อ7

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :21-07-2018 05:25:15