อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 116 67.84
อำเภอ02 26 13 50.00
อำเภอ03 44 16 36.36
อำเภอ04 60 1 1.67
อำเภอ05 25 25 100.00
อำเภอ06 117 67 57.26
อำเภอ07 20 18 90.00
อำเภอ08 33 12 36.36
อำเภอ09 52 52 100.00
อำเภอ10 27 16 59.26
อำเภอ11 19 3 15.79
อำเภอ12 39 39 100.00
อำเภอ13 8 0 0.00
รวม 641 378 58.97
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 120 27 24 171 70 23 23 116 67.84%
02_แกดำ 20 2 4 26 10 0 3 13 50.00%
03_โกสุมพิสัย 30 11 3 44 9 5 2 16 36.36%
04_กันทรวิชัย 50 5 5 60 0 0 1 1 1.67%
05_เชียงยืน 16 9 0 25 16 9 0 25 100.00%
06_บรบือ 99 14 4 117 58 7 2 67 57.26%
07_นาเชือก 13 5 2 20 12 4 2 18 90.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 17 12 4 33 7 3 2 12 36.36%
09_วาปีปทุม 36 10 6 52 36 10 6 52 100.00%
10_นาดูน 14 12 1 27 11 4 1 16 59.26%
11_ยางสีสุราช 12 4 3 19 3 0 0 3 15.79%
12_กุดรัง 29 6 4 39 29 6 4 39 100.00%
13_ชื่นชม 8 0 0 8 0 0 0.00%
รวม 464 117 60 641 261 71 46 378 58.97 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก352
2ตา95
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)83
4วัณโรค49
5Palliative Care23
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)13
7มะเร็ง12
8เด็ก10
9อื่นๆ10
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)8

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :18-03-2018 15:35:21