อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 58 33.92
อำเภอ02 26 2 7.69
อำเภอ03 44 0 0.00
อำเภอ04 60 0 0.00
อำเภอ05 25 24 96.00
อำเภอ06 117 37 31.62
อำเภอ07 20 3 15.00
อำเภอ08 33 7 21.21
อำเภอ09 52 48 92.31
อำเภอ10 27 8 29.63
อำเภอ11 19 3 15.79
อำเภอ12 39 39 100.00
อำเภอ13 8 0 0.00
รวม 641 229 35.73
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 120 27 24 171 35 13 10 58 33.92%
02_แกดำ 20 2 4 26 1 0 1 2 7.69%
03_โกสุมพิสัย 30 11 3 44 0 0 0.00%
04_กันทรวิชัย 50 5 5 60 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 16 9 0 25 15 9 0 24 96.00%
06_บรบือ 99 14 4 117 32 4 1 37 31.62%
07_นาเชือก 13 5 2 20 2 1 0 3 15.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 17 12 4 33 4 2 1 7 21.21%
09_วาปีปทุม 36 10 6 52 32 10 6 48 92.31%
10_นาดูน 13 12 2 27 5 2 1 8 29.63%
11_ยางสีสุราช 12 4 3 19 3 0 0 3 15.79%
12_กุดรัง 29 6 4 39 29 6 4 39 100.00%
13_ชื่นชม 8 0 0 8 0 0 0.00%
รวม 463 117 61 641 158 47 24 229 35.73 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก352
2ตา95
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)83
4วัณโรค49
5Palliative Care23
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)13
7มะเร็ง12
8เด็ก10
9อื่นๆ10
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)8

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :14-12-2017 16:46:47