อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 129 80 62.02
อำเภอ02 21 6 28.57
อำเภอ03 38 16 42.11
อำเภอ04 54 1 1.85
อำเภอ05 27 26 96.30
อำเภอ06 95 33 34.74
อำเภอ07 24 22 91.67
อำเภอ08 21 10 47.62
อำเภอ09 43 43 100.00
อำเภอ10 22 10 45.45
อำเภอ11 17 1 5.88
อำเภอ12 31 31 100.00
อำเภอ13 7 0 0.00
รวม 529 279 52.74
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 89 26 14 129 49 21 10 80 62.02%
02_แกดำ 13 7 1 21 4 1 1 6 28.57%
03_โกสุมพิสัย 22 10 6 38 7 5 4 16 42.11%
04_กันทรวิชัย 42 9 3 54 1 0 0 1 1.85%
05_เชียงยืน 16 11 0 27 15 11 0 26 96.30%
06_บรบือ 76 16 3 95 28 4 1 33 34.74%
07_นาเชือก 18 5 1 24 16 5 1 22 91.67%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 7 1 21 9 0 1 10 47.62%
09_วาปีปทุม 30 7 6 43 30 7 6 43 100.00%
10_นาดูน 13 6 3 22 8 2 0 10 45.45%
11_ยางสีสุราช 6 8 3 17 0 0 1 1 5.88%
12_กุดรัง 24 6 1 31 24 6 1 31 100.00%
13_ชื่นชม 6 0 1 7 0 0 0.00%
รวม 368 118 43 529 191 62 26 279 52.74 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก264
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)103
3ตา71
4Palliative Care22
5มะเร็ง19
6วัณโรค15
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)14
8อื่นๆ14
9กระดูกและข้อ9
10Traumatic7

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :23-04-2018 16:56:11