อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 125 93 74.40
อำเภอ02 19 8 42.11
อำเภอ03 38 16 42.11
อำเภอ04 53 1 1.89
อำเภอ05 25 23 92.00
อำเภอ06 87 58 66.67
อำเภอ07 23 22 95.65
อำเภอ08 20 10 50.00
อำเภอ09 45 45 100.00
อำเภอ10 21 14 66.67
อำเภอ11 16 2 12.50
อำเภอ12 30 30 100.00
อำเภอ13 7 4 57.14
รวม 509 326 64.05
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 88 23 14 125 60 19 14 93 74.40%
02_แกดำ 11 7 1 19 4 3 1 8 42.11%
03_โกสุมพิสัย 22 10 6 38 7 5 4 16 42.11%
04_กันทรวิชัย 41 9 3 53 1 0 0 1 1.89%
05_เชียงยืน 15 10 0 25 14 9 0 23 92.00%
06_บรบือ 70 14 3 87 46 11 1 58 66.67%
07_นาเชือก 17 5 1 23 16 5 1 22 95.65%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 6 1 20 9 0 1 10 50.00%
09_วาปีปทุม 32 7 6 45 32 7 6 45 100.00%
10_นาดูน 12 6 3 21 8 4 2 14 66.67%
11_ยางสีสุราช 6 7 3 16 1 0 1 2 12.50%
12_กุดรัง 24 5 1 30 24 5 1 30 100.00%
13_ชื่นชม 6 0 1 7 4 0 0 4 57.14%
รวม 357 109 43 509 226 68 32 326 64.05 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก262
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)97
3ตา66
4Palliative Care20
5มะเร็ง19
6วัณโรค14
7อื่นๆ13
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)12
9กระดูกและข้อ9
10Traumatic7

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :21-07-2018 05:22:11