อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 125 99 79.20
อำเภอ02 19 8 42.11
อำเภอ03 37 15 40.54
อำเภอ04 53 1 1.89
อำเภอ05 25 23 92.00
อำเภอ06 87 59 67.82
อำเภอ07 23 22 95.65
อำเภอ08 20 10 50.00
อำเภอ09 45 45 100.00
อำเภอ10 21 20 95.24
อำเภอ11 16 2 12.50
อำเภอ12 30 30 100.00
อำเภอ13 7 7 100.00
รวม 508 341 67.13
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 88 23 14 125 65 20 14 99 79.20%
02_แกดำ 11 7 1 19 4 3 1 8 42.11%
03_โกสุมพิสัย 22 9 6 37 7 4 4 15 40.54%
04_กันทรวิชัย 41 9 3 53 1 0 0 1 1.89%
05_เชียงยืน 15 10 0 25 14 9 0 23 92.00%
06_บรบือ 70 14 3 87 47 11 1 59 67.82%
07_นาเชือก 17 5 1 23 16 5 1 22 95.65%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 6 1 20 9 0 1 10 50.00%
09_วาปีปทุม 32 7 6 45 32 7 6 45 100.00%
10_นาดูน 12 6 3 21 11 6 3 20 95.24%
11_ยางสีสุราช 6 7 3 16 1 0 1 2 12.50%
12_กุดรัง 24 5 1 30 24 5 1 30 100.00%
13_ชื่นชม 6 0 1 7 6 0 1 7 100.00%
รวม 357 108 43 508 237 70 34 341 67.13 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก262
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)96
3ตา66
4Palliative Care20
5มะเร็ง19
6วัณโรค14
7อื่นๆ13
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)12
9กระดูกและข้อ9
10Traumatic7

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 12:23:40