อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 129 45 34.88
อำเภอ02 21 1 4.76
อำเภอ03 38 0 0.00
อำเภอ04 54 0 0.00
อำเภอ05 27 11 40.74
อำเภอ06 95 15 15.79
อำเภอ07 24 0 0.00
อำเภอ08 22 4 18.18
อำเภอ09 43 34 79.07
อำเภอ10 22 0 0.00
อำเภอ11 17 0 0.00
อำเภอ12 31 31 100.00
อำเภอ13 7 0 0.00
รวม 530 141 26.60
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 89 26 14 129 28 10 7 45 34.88%
02_แกดำ 13 7 1 21 1 0 0 1 4.76%
03_โกสุมพิสัย 22 10 6 38 0 0 0.00%
04_กันทรวิชัย 42 9 3 54 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 16 11 0 27 5 6 0 11 40.74%
06_บรบือ 76 16 3 95 12 3 0 15 15.79%
07_นาเชือก 15 7 2 24 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 7 2 22 2 0 2 4 18.18%
09_วาปีปทุม 30 7 6 43 22 6 6 34 79.07%
10_นาดูน 13 6 3 22 0 0 0.00%
11_ยางสีสุราช 6 8 3 17 0 0 0.00%
12_กุดรัง 24 6 1 31 24 6 1 31 100.00%
13_ชื่นชม 6 0 1 7 0 0 0.00%
รวม 365 120 45 530 94 31 16 141 26.60 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก264
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)104
3ตา71
4มะเร็ง21
5Palliative Care20
6วัณโรค15
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)14
8อื่นๆ14
9กระดูกและข้อ9
10Traumatic7

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :22-01-2018 17:56:04