อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 47 27.49
อำเภอ02 21 2 9.52
อำเภอ03 53 0 0.00
อำเภอ04 48 0 0.00
อำเภอ05 31 11 35.48
อำเภอ06 101 8 7.92
อำเภอ07 30 3 10.00
อำเภอ08 33 7 21.21
อำเภอ09 64 39 60.94
อำเภอ10 22 0 0.00
อำเภอ11 18 0 0.00
อำเภอ12 34 34 100.00
อำเภอ13 6 0 0.00
รวม 632 151 23.89
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 120 38 13 171 31 10 6 47 27.49%
02_แกดำ 16 5 0 21 2 0 0 2 9.52%
03_โกสุมพิสัย 36 12 5 53 0 0 0.00%
04_กันทรวิชัย 27 15 6 48 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 10 19 2 31 1 10 0 11 35.48%
06_บรบือ 78 18 5 101 4 3 1 8 7.92%
07_นาเชือก 23 5 2 30 2 1 0 3 10.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 14 11 8 33 2 1 4 7 21.21%
09_วาปีปทุม 40 16 8 64 23 9 7 39 60.94%
10_นาดูน 19 2 1 22 0 0 0.00%
11_ยางสีสุราช 8 8 2 18 0 0 0.00%
12_กุดรัง 22 9 3 34 22 9 3 34 100.00%
13_ชื่นชม 3 2 1 6 0 0 0.00%
รวม 416 160 56 632 87 43 21 151 23.89 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก295
2ตา117
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)108
4Palliative Care24
5วัณโรค19
6กระดูกและข้อ19
7มะเร็ง18
8อื่นๆ11
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)9
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)8

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :18-02-2018 10:10:44