อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 81 47.37
อำเภอ02 21 12 57.14
อำเภอ03 53 19 35.85
อำเภอ04 48 0 0.00
อำเภอ05 31 31 100.00
อำเภอ06 98 52 53.06
อำเภอ07 30 27 90.00
อำเภอ08 32 19 59.38
อำเภอ09 63 63 100.00
อำเภอ10 22 10 45.45
อำเภอ11 18 1 5.56
อำเภอ12 34 34 100.00
อำเภอ13 6 3 50.00
รวม 627 352 56.14
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 120 38 13 171 50 21 10 81 47.37%
02_แกดำ 16 5 0 21 11 1 0 12 57.14%
03_โกสุมพิสัย 36 12 5 53 9 7 3 19 35.85%
04_กันทรวิชัย 27 15 6 48 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 11 19 1 31 11 19 1 31 100.00%
06_บรบือ 76 19 3 98 37 13 2 52 53.06%
07_นาเชือก 23 5 2 30 22 5 0 27 90.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 14 11 7 32 7 7 5 19 59.38%
09_วาปีปทุม 39 17 7 63 39 17 7 63 100.00%
10_นาดูน 19 2 1 22 9 0 1 10 45.45%
11_ยางสีสุราช 8 8 2 18 1 0 0 1 5.56%
12_กุดรัง 22 9 3 34 22 9 3 34 100.00%
13_ชื่นชม 2 3 1 6 1 1 1 3 50.00%
รวม 413 163 51 627 219 100 33 352 56.14 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก294
2ตา117
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)106
4Palliative Care25
5วัณโรค19
6กระดูกและข้อ19
7มะเร็ง17
8อื่นๆ11
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)9
10Traumatic8

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :26-05-2018 03:47:56