อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 168 118 70.24
อำเภอ02 18 12 66.67
อำเภอ03 52 22 42.31
อำเภอ04 46 0 0.00
อำเภอ05 28 28 100.00
อำเภอ06 98 60 61.22
อำเภอ07 29 29 100.00
อำเภอ08 31 19 61.29
อำเภอ09 62 62 100.00
อำเภอ10 21 20 95.24
อำเภอ11 18 1 5.56
อำเภอ12 34 34 100.00
อำเภอ13 6 6 100.00
รวม 611 411 67.27
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 119 37 12 168 77 30 11 118 70.24%
02_แกดำ 14 4 0 18 10 2 0 12 66.67%
03_โกสุมพิสัย 36 11 5 52 13 6 3 22 42.31%
04_กันทรวิชัย 27 13 6 46 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 11 16 1 28 11 16 1 28 100.00%
06_บรบือ 76 18 4 98 43 14 3 60 61.22%
07_นาเชือก 24 4 1 29 24 4 1 29 100.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 14 10 7 31 7 7 5 19 61.29%
09_วาปีปทุม 42 15 5 62 42 15 5 62 100.00%
10_นาดูน 18 2 1 21 18 1 1 20 95.24%
11_ยางสีสุราช 8 8 2 18 1 0 0 1 5.56%
12_กุดรัง 22 9 3 34 22 9 3 34 100.00%
13_ชื่นชม 2 3 1 6 2 3 1 6 100.00%
รวม 413 150 48 611 270 107 34 411 67.27 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก293
2ตา109
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)103
4Palliative Care25
5วัณโรค18
6กระดูกและข้อ17
7มะเร็ง15
8อื่นๆ11
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)9
10Traumatic8

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 11:51:42