อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 167 86 51.50
อำเภอ02 29 23 79.31
อำเภอ03 41 13 31.71
อำเภอ04 67 1 1.49
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 107 72 67.29
อำเภอ07 46 41 89.13
อำเภอ08 31 10 32.26
อำเภอ09 41 41 100.00
อำเภอ10 21 15 71.43
อำเภอ11 14 3 21.43
อำเภอ12 24 24 100.00
อำเภอ13 10 8 80.00
รวม 619 358 57.84
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 115 34 18 167 55 18 13 86 51.50%
02_แกดำ 22 7 0 29 19 4 0 23 79.31%
03_โกสุมพิสัย 24 14 3 41 9 3 1 13 31.71%
04_กันทรวิชัย 42 20 5 67 1 0 0 1 1.49%
05_เชียงยืน 12 9 0 21 12 9 0 21 100.00%
06_บรบือ 73 28 6 107 49 20 3 72 67.29%
07_นาเชือก 34 9 3 46 32 7 2 41 89.13%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 13 5 31 5 3 2 10 32.26%
09_วาปีปทุม 25 10 6 41 25 10 6 41 100.00%
10_นาดูน 16 5 0 21 12 3 0 15 71.43%
11_ยางสีสุราช 9 3 2 14 3 0 0 3 21.43%
12_กุดรัง 20 4 0 24 20 4 0 24 100.00%
13_ชื่นชม 4 4 2 10 2 4 2 8 80.00%
รวม 409 160 50 619 244 85 29 358 57.84 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก313
2ตา115
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)110
4Palliative Care30
5มะเร็ง18
6กระดูกและข้อ16
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)10
8วัณโรค7
9อื่นๆ6
10หลังผ่าตัด5

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :19-06-2018 10:10:07