อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 166 130 78.31
อำเภอ02 29 25 86.21
อำเภอ03 41 13 31.71
อำเภอ04 66 1 1.52
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 107 85 79.44
อำเภอ07 46 46 100.00
อำเภอ08 31 14 45.16
อำเภอ09 41 41 100.00
อำเภอ10 21 21 100.00
อำเภอ11 14 3 21.43
อำเภอ12 24 24 100.00
อำเภอ13 10 10 100.00
รวม 617 434 70.34
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 116 33 17 166 86 28 16 130 78.31%
02_แกดำ 22 7 0 29 20 5 0 25 86.21%
03_โกสุมพิสัย 24 14 3 41 9 3 1 13 31.71%
04_กันทรวิชัย 42 19 5 66 1 0 0 1 1.52%
05_เชียงยืน 12 9 0 21 12 9 0 21 100.00%
06_บรบือ 71 29 7 107 55 25 5 85 79.44%
07_นาเชือก 35 8 3 46 35 8 3 46 100.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 13 5 31 5 4 5 14 45.16%
09_วาปีปทุม 25 10 6 41 25 10 6 41 100.00%
10_นาดูน 16 5 0 21 16 5 0 21 100.00%
11_ยางสีสุราช 9 3 2 14 3 0 0 3 21.43%
12_กุดรัง 20 4 0 24 20 4 0 24 100.00%
13_ชื่นชม 4 4 2 10 4 4 2 10 100.00%
รวม 409 158 50 617 291 105 38 434 70.34 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก313
2ตา114
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)110
4Palliative Care30
5มะเร็ง18
6กระดูกและข้อ14
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)10
8วัณโรค7
9อื่นๆ6
10หลังผ่าตัด5

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :16-12-2018 11:22:53