อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 18 10.53
อำเภอ02 30 10 33.33
อำเภอ03 41 1 2.44
อำเภอ04 68 1 1.47
อำเภอ05 22 14 63.64
อำเภอ06 109 12 11.01
อำเภอ07 46 1 2.17
อำเภอ08 32 6 18.75
อำเภอ09 42 29 69.05
อำเภอ10 21 0 0.00
อำเภอ11 15 0 0.00
อำเภอ12 24 24 100.00
อำเภอ13 10 0 0.00
รวม 631 116 18.38
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 116 35 20 171 10 3 5 18 10.53%
02_แกดำ 22 8 0 30 6 4 0 10 33.33%
03_โกสุมพิสัย 24 14 3 41 1 0 0 1 2.44%
04_กันทรวิชัย 43 20 5 68 1 0 0 1 1.47%
05_เชียงยืน 12 10 0 22 5 9 0 14 63.64%
06_บรบือ 72 31 6 109 8 4 0 12 11.01%
07_นาเชือก 34 9 3 46 1 0 0 1 2.17%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 13 14 5 32 2 3 1 6 18.75%
09_วาปีปทุม 26 10 6 42 16 7 6 29 69.05%
10_นาดูน 16 5 0 21 0 0 0.00%
11_ยางสีสุราช 10 3 2 15 0 0 0.00%
12_กุดรัง 20 4 0 24 20 4 0 24 100.00%
13_ชื่นชม 6 3 1 10 0 0 0.00%
รวม 414 166 51 631 70 34 12 116 18.38 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก314
2ตา120
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)114
4Palliative Care30
5มะเร็ง18
6กระดูกและข้อ16
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)10
8วัณโรค8
9อื่นๆ7
10หลังผ่าตัด5

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :18-03-2018 15:36:20