อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 154 45 29.22
อำเภอ02 21 8 38.10
อำเภอ03 45 12 26.67
อำเภอ04 64 0 0.00
อำเภอ05 17 0 0.00
อำเภอ06 79 8 10.13
อำเภอ07 26 5 19.23
อำเภอ08 30 9 30.00
อำเภอ09 51 46 90.20
อำเภอ10 23 3 13.04
อำเภอ11 18 0 0.00
อำเภอ12 22 22 100.00
อำเภอ13 9 5 55.56
รวม 559 163 29.16
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 110 33 11 154 23 13 9 45 29.22%
02_แกดำ 19 1 1 21 7 0 1 8 38.10%
03_โกสุมพิสัย 29 12 4 45 4 4 4 12 26.67%
04_กันทรวิชัย 47 11 6 64 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 10 7 0 17 0 0 0.00%
06_บรบือ 57 15 7 79 2 5 1 8 10.13%
07_นาเชือก 19 4 3 26 5 0 0 5 19.23%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 15 13 2 30 2 6 1 9 30.00%
09_วาปีปทุม 32 13 6 51 27 13 6 46 90.20%
10_นาดูน 15 8 0 23 2 1 0 3 13.04%
11_ยางสีสุราช 6 11 1 18 0 0 0.00%
12_กุดรัง 15 7 0 22 15 7 0 22 100.00%
13_ชื่นชม 5 3 1 9 3 2 0 5 55.56%
รวม 379 138 42 559 90 51 22 163 29.16 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก267
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)113
3ตา92
4กระดูกและข้อ23
5เด็ก18
6อื่นๆ16
7Palliative Care15
8วัณโรค14
9Asthma10
10มะเร็ง8

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :19-06-2018 10:11:16