อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 152 117 76.97
อำเภอ02 21 19 90.48
อำเภอ03 44 16 36.36
อำเภอ04 64 29 45.31
อำเภอ05 16 16 100.00
อำเภอ06 73 44 60.27
อำเภอ07 25 6 24.00
อำเภอ08 28 15 53.57
อำเภอ09 50 50 100.00
อำเภอ10 23 23 100.00
อำเภอ11 18 2 11.11
อำเภอ12 22 22 100.00
อำเภอ13 9 7 77.78
รวม 545 366 67.16
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 109 33 10 152 81 26 10 117 76.97%
02_แกดำ 19 1 1 21 18 0 1 19 90.48%
03_โกสุมพิสัย 29 11 4 44 6 6 4 16 36.36%
04_กันทรวิชัย 47 11 6 64 22 4 3 29 45.31%
05_เชียงยืน 10 6 0 16 10 6 0 16 100.00%
06_บรบือ 52 15 6 73 29 11 4 44 60.27%
07_นาเชือก 18 4 3 25 6 0 0 6 24.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 14 12 2 28 6 7 2 15 53.57%
09_วาปีปทุม 32 12 6 50 32 12 6 50 100.00%
10_นาดูน 15 8 0 23 15 8 0 23 100.00%
11_ยางสีสุราช 6 11 1 18 0 1 1 2 11.11%
12_กุดรัง 15 7 0 22 15 7 0 22 100.00%
13_ชื่นชม 5 3 1 9 4 2 1 7 77.78%
รวม 371 134 40 545 244 90 32 366 67.16 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก267
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)110
3ตา91
4กระดูกและข้อ23
5เด็ก18
6อื่นๆ14
7Palliative Care14
8วัณโรค11
9มะเร็ง8
10Asthma8

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :24-01-2019 04:46:40