อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 153 92 60.13
อำเภอ02 21 19 90.48
อำเภอ03 44 15 34.09
อำเภอ04 64 29 45.31
อำเภอ05 16 16 100.00
อำเภอ06 73 26 35.62
อำเภอ07 25 6 24.00
อำเภอ08 28 12 42.86
อำเภอ09 51 51 100.00
อำเภอ10 23 9 39.13
อำเภอ11 18 2 11.11
อำเภอ12 22 22 100.00
อำเภอ13 9 5 55.56
รวม 547 304 55.58
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 110 33 10 153 61 22 9 92 60.13%
02_แกดำ 19 1 1 21 18 0 1 19 90.48%
03_โกสุมพิสัย 29 11 4 44 5 6 4 15 34.09%
04_กันทรวิชัย 47 11 6 64 22 4 3 29 45.31%
05_เชียงยืน 10 6 0 16 10 6 0 16 100.00%
06_บรบือ 52 15 6 73 17 7 2 26 35.62%
07_นาเชือก 18 4 3 25 6 0 0 6 24.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 14 12 2 28 4 7 1 12 42.86%
09_วาปีปทุม 32 13 6 51 32 13 6 51 100.00%
10_นาดูน 15 8 0 23 7 2 0 9 39.13%
11_ยางสีสุราช 6 11 1 18 0 1 1 2 11.11%
12_กุดรัง 15 7 0 22 15 7 0 22 100.00%
13_ชื่นชม 5 3 1 9 3 2 0 5 55.56%
รวม 372 135 40 547 200 77 27 304 55.58 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก267
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)111
3ตา91
4กระดูกและข้อ23
5เด็ก18
6อื่นๆ15
7Palliative Care14
8วัณโรค11
9มะเร็ง8
10Asthma8

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :17-08-2018 15:16:04