อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 151 96 63.58
อำเภอ02 20 16 80.00
อำเภอ03 61 18 29.51
อำเภอ04 67 61 91.04
อำเภอ05 24 24 100.00
อำเภอ06 77 45 58.44
อำเภอ07 31 0 0.00
อำเภอ08 32 11 34.38
อำเภอ09 42 42 100.00
อำเภอ10 22 22 100.00
อำเภอ11 6 1 16.67
อำเภอ12 36 36 100.00
อำเภอ13 10 7 70.00
รวม 579 379 65.46
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 105 38 8 151 57 32 7 96 63.58%
02_แกดำ 17 2 1 20 15 1 0 16 80.00%
03_โกสุมพิสัย 28 31 2 61 10 6 2 18 29.51%
04_กันทรวิชัย 53 10 4 67 49 10 2 61 91.04%
05_เชียงยืน 15 8 1 24 15 8 1 24 100.00%
06_บรบือ 49 25 3 77 26 17 2 45 58.44%
07_นาเชือก 15 12 4 31 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 20 9 3 32 5 4 2 11 34.38%
09_วาปีปทุม 30 12 0 42 30 12 0 42 100.00%
10_นาดูน 15 6 1 22 15 6 1 22 100.00%
11_ยางสีสุราช 3 1 2 6 0 1 0 1 16.67%
12_กุดรัง 22 10 4 36 22 10 4 36 100.00%
13_ชื่นชม 5 4 1 10 4 2 1 7 70.00%
รวม 377 168 34 579 248 109 22 379 65.46 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก259
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)115
3ตา113
4กระดูกและข้อ22
5เด็ก15
6Palliative Care13
7Asthma12
8วัณโรค11
9อื่นๆ11
10มะเร็ง10

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-11-2018 16:08:58