อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 154 33 21.43
อำเภอ02 20 11 55.00
อำเภอ03 63 10 15.87
อำเภอ04 66 60 90.91
อำเภอ05 25 14 56.00
อำเภอ06 81 8 9.88
อำเภอ07 32 0 0.00
อำเภอ08 33 3 9.09
อำเภอ09 44 39 88.64
อำเภอ10 23 2 8.70
อำเภอ11 6 1 16.67
อำเภอ12 37 37 100.00
อำเภอ13 11 1 9.09
รวม 595 219 36.81
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 107 38 9 154 21 7 5 33 21.43%
02_แกดำ 17 2 1 20 9 1 1 11 55.00%
03_โกสุมพิสัย 28 33 2 63 3 5 2 10 15.87%
04_กันทรวิชัย 52 10 4 66 48 10 2 60 90.91%
05_เชียงยืน 16 8 1 25 9 4 1 14 56.00%
06_บรบือ 54 24 3 81 4 3 1 8 9.88%
07_นาเชือก 16 12 4 32 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 21 9 3 33 2 1 0 3 9.09%
09_วาปีปทุม 29 15 0 44 26 13 0 39 88.64%
10_นาดูน 15 7 1 23 1 0 1 2 8.70%
11_ยางสีสุราช 3 1 2 6 0 1 0 1 16.67%
12_กุดรัง 21 12 4 37 21 12 4 37 100.00%
13_ชื่นชม 6 4 1 11 1 0 0 1 9.09%
รวม 385 175 35 595 145 57 17 219 36.81 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก261
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)121
3ตา116
4กระดูกและข้อ23
5เด็ก15
6Asthma13
7วัณโรค13
8Palliative Care13
9อื่นๆ11
10มะเร็ง10

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :21-07-2018 05:27:07