อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 151 112 74.17
อำเภอ02 20 18 90.00
อำเภอ03 61 18 29.51
อำเภอ04 67 61 91.04
อำเภอ05 24 24 100.00
อำเภอ06 77 46 59.74
อำเภอ07 31 0 0.00
อำเภอ08 32 12 37.50
อำเภอ09 42 42 100.00
อำเภอ10 22 22 100.00
อำเภอ11 6 1 16.67
อำเภอ12 36 36 100.00
อำเภอ13 10 8 80.00
รวม 579 400 69.08
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 105 38 8 151 69 35 8 112 74.17%
02_แกดำ 17 2 1 20 16 2 0 18 90.00%
03_โกสุมพิสัย 28 31 2 61 10 6 2 18 29.51%
04_กันทรวิชัย 53 10 4 67 49 10 2 61 91.04%
05_เชียงยืน 15 8 1 24 15 8 1 24 100.00%
06_บรบือ 49 25 3 77 26 18 2 46 59.74%
07_นาเชือก 15 12 4 31 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 20 9 3 32 6 4 2 12 37.50%
09_วาปีปทุม 30 12 0 42 30 12 0 42 100.00%
10_นาดูน 15 6 1 22 15 6 1 22 100.00%
11_ยางสีสุราช 3 1 2 6 0 1 0 1 16.67%
12_กุดรัง 22 10 4 36 22 10 4 36 100.00%
13_ชื่นชม 5 4 1 10 4 3 1 8 80.00%
รวม 377 168 34 579 262 115 23 400 69.08 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก259
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)115
3ตา113
4กระดูกและข้อ22
5เด็ก15
6Palliative Care13
7Asthma12
8วัณโรค11
9อื่นๆ11
10มะเร็ง10

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :22-02-2019 04:38:46