อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 152 73 48.03
อำเภอ02 20 16 80.00
อำเภอ03 61 15 24.59
อำเภอ04 66 61 92.42
อำเภอ05 24 24 100.00
อำเภอ06 78 26 33.33
อำเภอ07 31 0 0.00
อำเภอ08 32 8 25.00
อำเภอ09 42 42 100.00
อำเภอ10 22 9 40.91
อำเภอ11 6 1 16.67
อำเภอ12 35 35 100.00
อำเภอ13 10 7 70.00
รวม 579 317 54.75
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 106 38 8 152 43 23 7 73 48.03%
02_แกดำ 17 2 1 20 14 1 1 16 80.00%
03_โกสุมพิสัย 28 31 2 61 8 5 2 15 24.59%
04_กันทรวิชัย 52 10 4 66 49 10 2 61 92.42%
05_เชียงยืน 15 8 1 24 15 8 1 24 100.00%
06_บรบือ 52 23 3 78 17 7 2 26 33.33%
07_นาเชือก 15 12 4 31 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 20 9 3 32 4 3 1 8 25.00%
09_วาปีปทุม 30 12 0 42 30 12 0 42 100.00%
10_นาดูน 15 6 1 22 7 1 1 9 40.91%
11_ยางสีสุราช 3 1 2 6 0 1 0 1 16.67%
12_กุดรัง 21 10 4 35 21 10 4 35 100.00%
13_ชื่นชม 5 4 1 10 4 2 1 7 70.00%
รวม 379 166 34 579 212 83 22 317 54.75 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก259
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)115
3ตา113
4กระดูกและข้อ23
5เด็ก15
6Palliative Care13
7Asthma12
8วัณโรค11
9อื่นๆ11
10มะเร็ง10

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :18-09-2018 23:49:47