อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 163 119 73.01
อำเภอ02 23 17 73.91
อำเภอ03 43 12 27.91
อำเภอ04 49 0 0.00
อำเภอ05 22 22 100.00
อำเภอ06 124 94 75.81
อำเภอ07 26 0 0.00
อำเภอ08 38 15 39.47
อำเภอ09 54 54 100.00
อำเภอ10 16 16 100.00
อำเภอ11 16 1 6.25
อำเภอ12 20 20 100.00
อำเภอ13 9 6 66.67
รวม 603 376 62.35
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 104 45 14 163 71 37 11 119 73.01%
02_แกดำ 15 7 1 23 15 2 0 17 73.91%
03_โกสุมพิสัย 26 14 3 43 7 4 1 12 27.91%
04_กันทรวิชัย 33 15 1 49 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 9 13 0 22 9 13 0 22 100.00%
06_บรบือ 83 35 6 124 65 25 4 94 75.81%
07_นาเชือก 15 7 4 26 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 16 21 1 38 9 5 1 15 39.47%
09_วาปีปทุม 35 14 5 54 35 14 5 54 100.00%
10_นาดูน 6 7 3 16 6 7 3 16 100.00%
11_ยางสีสุราช 7 6 3 16 0 0 1 1 6.25%
12_กุดรัง 16 2 2 20 16 2 2 20 100.00%
13_ชื่นชม 7 2 0 9 5 1 0 6 66.67%
รวม 372 188 43 603 238 110 28 376 62.35 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก286
2ตา123
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)108
4กระดูกและข้อ26
5Palliative Care23
6อื่นๆ20
7วัณโรค13
8มะเร็ง12
9หลังผ่าตัด6
10Traumatic5

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :21-07-2019 15:09:49