อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 164 35 21.34
อำเภอ02 22 10 45.45
อำเภอ03 43 6 13.95
อำเภอ04 49 0 0.00
อำเภอ05 22 16 72.73
อำเภอ06 124 7 5.65
อำเภอ07 27 0 0.00
อำเภอ08 38 1 2.63
อำเภอ09 55 38 69.09
อำเภอ10 16 4 25.00
อำเภอ11 16 0 0.00
อำเภอ12 20 20 100.00
อำเภอ13 9 0 0.00
รวม 605 137 22.64
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 104 45 15 164 19 11 5 35 21.34%
02_แกดำ 14 7 1 22 9 0 1 10 45.45%
03_โกสุมพิสัย 26 14 3 43 4 2 0 6 13.95%
04_กันทรวิชัย 33 15 1 49 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 9 13 0 22 5 11 0 16 72.73%
06_บรบือ 85 32 7 124 6 1 0 7 5.65%
07_นาเชือก 16 7 4 27 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 16 21 1 38 0 0 1 1 2.63%
09_วาปีปทุม 36 14 5 55 22 11 5 38 69.09%
10_นาดูน 6 7 3 16 1 1 2 4 25.00%
11_ยางสีสุราช 7 6 3 16 0 0 0.00%
12_กุดรัง 16 2 2 20 16 2 2 20 100.00%
13_ชื่นชม 8 1 0 9 0 0 0.00%
รวม 376 184 45 605 82 39 16 137 22.64 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก286
2ตา123
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)108
4กระดูกและข้อ28
5Palliative Care23
6อื่นๆ20
7วัณโรค13
8มะเร็ง12
9หลังผ่าตัด6
10Traumatic5

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :18-09-2018 23:34:40