อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 145 107 73.79
อำเภอ02 23 21 91.30
อำเภอ03 52 20 38.46
อำเภอ04 60 2 3.33
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 94 38 40.43
อำเภอ07 43 0 0.00
อำเภอ08 33 16 48.48
อำเภอ09 63 63 100.00
อำเภอ10 22 22 100.00
อำเภอ11 14 1 7.14
อำเภอ12 34 34 100.00
อำเภอ13 5 0 0.00
รวม 609 345 56.65
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 94 40 11 145 61 35 11 107 73.79%
02_แกดำ 18 3 2 23 17 2 2 21 91.30%
03_โกสุมพิสัย 34 13 5 52 9 6 5 20 38.46%
04_กันทรวิชัย 45 11 4 60 2 0 0 2 3.33%
05_เชียงยืน 11 8 2 21 11 8 2 21 100.00%
06_บรบือ 54 26 14 94 22 11 5 38 40.43%
07_นาเชือก 24 12 7 43 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 18 12 3 33 9 5 2 16 48.48%
09_วาปีปทุม 41 16 6 63 41 16 6 63 100.00%
10_นาดูน 11 7 4 22 11 7 4 22 100.00%
11_ยางสีสุราช 6 7 1 14 1 0 0 1 7.14%
12_กุดรัง 18 13 3 34 18 13 3 34 100.00%
13_ชื่นชม 2 3 0 5 0 0 0.00%
รวม 376 171 62 609 202 103 40 345 56.65 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก282
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)113
3ตา89
4กระดูกและข้อ24
5วัณโรค23
6Palliative Care19
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)18
8Asthma11
9อื่นๆ9
10หลังผ่าตัด9

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :22-02-2019 04:20:22