อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 145 55 37.93
อำเภอ02 23 17 73.91
อำเภอ03 52 13 25.00
อำเภอ04 60 0 0.00
อำเภอ05 21 8 38.10
อำเภอ06 94 20 21.28
อำเภอ07 43 0 0.00
อำเภอ08 33 1 3.03
อำเภอ09 63 57 90.48
อำเภอ10 22 12 54.55
อำเภอ11 14 0 0.00
อำเภอ12 34 4 11.76
อำเภอ13 5 0 0.00
รวม 609 187 30.71
แยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCมหาสารคาม ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองมหาสารคาม 94 40 11 145 29 19 7 55 37.93%
02_แกดำ 18 3 2 23 13 2 2 17 73.91%
03_โกสุมพิสัย 34 13 5 52 7 3 3 13 25.00%
04_กันทรวิชัย 45 11 4 60 0 0 0.00%
05_เชียงยืน 11 8 2 21 5 2 1 8 38.10%
06_บรบือ 54 26 14 94 11 7 2 20 21.28%
07_นาเชือก 24 12 7 43 0 0 0.00%
08_พยัคฆภูมิพิสัย 18 12 3 33 0 0 1 1 3.03%
09_วาปีปทุม 41 16 6 63 35 16 6 57 90.48%
10_นาดูน 12 6 4 22 6 3 3 12 54.55%
11_ยางสีสุราช 6 7 1 14 0 0 0.00%
12_กุดรัง 18 13 3 34 3 1 0 4 11.76%
13_ชื่นชม 2 3 0 5 0 0 0.00%
รวม 377 170 62 609 109 53 25 187 30.71 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก282
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)113
3ตา89
4กระดูกและข้อ24
5วัณโรค23
6Palliative Care19
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)18
8Asthma11
9อื่นๆ9
10หลังผ่าตัด9

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 12:08:15